Statut

Statut Fundacji MiastoKreacja

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „MiastoKreacja”, zwana w dalszej treści „Fundacją” jest organizacją non for profit wspierającą działania na styku kultury, sztuki, nauki, edukacji i życia społecznego.
 2. Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 28 października 2016 roku i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 40) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania swych celów może także prowadzić działalność poza jej granicami.
 3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 4. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 5. Organem nadzoru właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i działania

§ 4

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie rozwoju kultury w Polsce i na świecie;
 • wspieranie rozwoju kultury demokratycznej i działań na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości;
 • propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności i aktywności;
 • wspieranie wszelkich dziedzin sztuki;
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i podmiotów działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, pomoc społeczna);
 • promocja i popularyzacja nowych zjawisk z obszaru kultury;
 • współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju demokracji, kultury, nauki i edukacji, ochrony i wyrównywania szans grup zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawni, mniejszości, imigranci, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych);
 • wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako aktywnego ośrodka kulturalnego i społecznego;
 • prowadzenie działań mających na celu ochronę, gromadzenie i udostępnianie wartości społecznych, kulturalnych;
 • skupianie wokół idei Fundacji szerokiego grona twórców, artystów, animatorów, naukowców oraz działaczy w kraju i za granicą.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. W sposób nieopłatny prowadzona jest działalność polegająca na:
  • wspieraniu przedsięwzięć służących rozwojowi kultury;
  • tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji;
  • udzielaniu darowizn osobom prawnym i fizycznym w kraju i za granicą;
  • współpracy z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji;
  • wspieraniu, w tym finansowym, projektów i badań z dziedziny kultury, sztuki, nauki, edukacji, informacji;
  • fundowaniu stypendiów;
  • realizacji przedsięwzięć wspierających rozwój demokracji i ochrony i wyrównywania szans grup zagrożonych wykluczeniem.
 3. W sposób odpłatny prowadzona jest działalność polegająca na:
  • wydawaniu książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem oprogramowania;
  • działalności galerii i muzeów;
  • działalności związanej z organizacją wydarzeń artystycznych (jak np. koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy);
  • działalności związanej z organizacją konferencji i kongresów;
  • pozaszkolnej działalności edukacyjnej;
  • działalności promocyjnej;
  • działalności obiektów kultury, edukacji i nauki.
 4. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia celów zbieżnych z jej celami statutowymi. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III
Organizacja Fundacji

§ 6

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
 2. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

Zarząd Fundacji

§7

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.

§ 8

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 5 Członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony z wyłączeniem powołania pierwszego Zarządu.
 2. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator.
 3. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji w przypadku:
  • dobrowolnego zrzeczenia się funkcji;
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • rażącego uchylania się od wykonywania powierzonych obowiązków.
 4. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, nowego Prezesa wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:
  • Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie.
  Zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Fundacji.
 7. W przypadku pełnienia funkcji nieodpłatnie, Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem przez nich funkcji Członka Zarządu.

§ 9

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia są protokołowane.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i kieruje nimi Prezes Zarządu, który powiadamia Członków Zarządu Fundacji o terminie i porządku obrad posiedzenia nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia.
 4. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej dwóch Członków Zarządu Fundacji.
 5. W przypadku równej liczby głosów popierających i przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6.  Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
 7. Uchwały powinny być podpisane przez obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.
 8. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu Fundacji mogą się odbywać przy pomocy komunikacji elektronicznej. Wówczas Zarząd Fundacji podejmuje uchwały w trybie obiegowym. Protokół z takiego posiedzenia sporządza i podpisuje Przewodniczący Zarządu.

Rada Fundacji

§ 10

 1. Rada Fundacji stanowi organ nadzoru wewnętrznego Fundacji
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 osób powołanych przez Fundatora naczas nieoznaczony.
 3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 11

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji;
 2. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji;
 3. wskazywanie Zarządowi Fundacji priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
 4. powoływanie i odwoływanie Zarządu, z wyłączeniem powołania pierwszego Zarządu, który powołuje Fundator;
 5. zatwierdzanie planów działania Fundacji;
 6. udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków;
 7. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
 8. ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu;
 9. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji;
 10. powoływanie i odwoływanie likwidatorów;
 11. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji.

§ 12

 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane na wniosek członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub wyznaczony przez niego Członek Rady.
 5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej dwóch Członków Rady Fundacji.
 6. W przypadku równej liczby głosów popierających i przeciwnych, o wyniku decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 7. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Rady zażąda głosowania tajnego.
 8. Uchwały powinny być podpisane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
 9. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady Fundacji mogą się odbywać przy pomocy komunikacji elektronicznej. Wówczas Rada Fundacji podejmuje uchwały w trybie obiegowym. Protokół z takiego posiedzenia sporządza i podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 13

 1. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich działaniach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Fundację.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być Członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne popełnione z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział IV
Majątek Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowią:

 1. składniki majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie fundacyjnym;
 2. środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w trakcie działalności Fundacji, takie jak:
  • darowizny, spadki i zapisy pochodzące z kraju jak i z zagranicy,
  • dochody z obligacji i innych papierów wartościowych posiadanych przez Fundację,
  • dotacje i subwencje krajowe i zagraniczne otrzymywane od organizacji społecznych, zawodowych, instytucji i osób prawnych oraz ze zbiórek publicznych,
  • środki pochodzące z udziału w konkursach grantowych organizowanych przez instytucje lokalne, centralne i międzynarodowe.

§ 15

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż wobec osób trzecich;
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 16

 1. Likwidacja Fundacji następuje na skutek zrealizowania celów lub wyczerpania środków Fundacji.
 2. Równocześnie z podjęciem uchwały o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji wyznacza jej likwidatorów i podejmuje decyzję o przeznaczeniu środków finansowych i majątkowych pozostałych po likwidacji na cele zgodne z celami Fundacji.
 3. 3Po przekazaniu środków, o których mowa w pkt. 2 powyżej, likwidator składa wniosek do właściwego dla Fundacji rejestru sądowego o wykreślenie Fundacji z KRS.

§ 17

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 28 października 2016 roku i staje się obowiązujący z chwilą ustanowienia Fundacji.